IKHLAS ChoicePlus MedicalCard

StandardIKHLAS Individual Medical Secure Takaful Rider

Rider ini boleh dikepilkan kepada pelan sumbangan berkala berkaitan pelaburan, yang memberi tumpuan kepada menyediakan perlindungan perubatan yang komprehensive, dengan membayar balik kepada Peserta, perbelanjaan perbuatan yang dikenakan sekiranya berlaku kemasukan ke hospital, pembedahan atau rawatan perubatan pesakit luar sebagaimana yang dinyatakan di dalam Jadual Manfaat.

Terdapat sepuluh (10) pelan boleh didapati dibawah rider ini, dengan tahap perlindungan dan sumbangan kasar yang berbeza. Peserta mempunyai pilihan untuk menyertai dalam pilihan tanpa tunai yang membolehkan proses daftar masuk ke hospital dengan kad perubatan atau memilih untuk tanpa tunai bersesuaian dengan kemampuan Peserta.

HELAIAN PENERANGAN PRODUK 


IKHLAS Group Choice Plus

Pelan ini menawarkan perlindungan komprehensif untuk perbelanjaan perubatan yang dikenakan akibat:

1. Manfaat Kemasukan ke Hospital dan Manfaat Penjagaan Pembedahan Berkelompok
2. Manfaat Penjagaan Pakar Berkelompok
3. Manfaat Pemeriksaan Kesihatan Berkelompok

HELAIAN PENERANGAN PRODUK(inpatient)
HELAIAN PENERANGAN PRODUK(outpatient)IKHLAS Critical Illness Secure Takaful Rider

Pelan rider ini memberi perlindungan kepada Orang yang Dilindungi* terhadap mana-mana penyakit kritikal seperti yang ditakrifkan di dalam Sijil Takaful, sepanjang tempoh Sijil Takaful.

*Orang yang Dilindungi merujuk kepada Peserta Takaful dan/atau Pembayar yang menyertai "IKHLAS Critical Illness Rider Takaful Plus".

HELAIAN PENERANGAN PRODUK